menu menu
langMenu

Terminologie


AICC standard
Gamifikace
Kurz
LCMS
LMS
MOOC
SCORM standard
Výukové strategie
Autorské nástroje

AICC standard

Z uživatelského hlediska AICC standard zaručuje, aby mohl být vložen libovolný kurz do libovolného LMS.

Standard AICC vznikl původně pro letecký průmysl a postupně se rozšířil jako jeden z nejpoužívanějších standardů v e-learning. Dnešní význam je spíše historický. Protože stále existuje velké množství LMS, hotového obsahu i vývojových nástrojů, které standard podporují, je při pořizování LMS či vývojového systému stále vhodné vyžadovat i podporu AICC. Při koupi hotového obsahu se doporučuje vyžadovat SCORM, což přináší významné výhody pro uživatele obsahu.

Pár stručných informací, které jsou užitečné z uživatelského hlediska:

1
veškeré podrobné informace o standardu naleznete v archivu aicc.orgExternal link
2
dle AICC se obsah dělí na spustitelné jednotky = assignable units, v LMS se též často nazývají lekce. Je to jednotka z hlediska LMS dále nedělitelná.Tyto spustitelné jednotky obsahují většinou ucelený výklad sestávající z řady stránek, kapitol apod. Kromě vlastního obsahu je v nich integrováno ovládání pro navigaci v lekci. Spustitelné jednotky lze skládat do kurzů, kurz lze navíc volitelně členit na bloky, které mohou být zanořené ve více úrovních. Mezi lekcemi a bloky v kurzu lze definovat logické podmínky průchodu na základě výsledků studenta v lekcích.
3
pro snadné vkládání AICC kurzů do LMS by měl kurz obsahovat (LMS by měl být schopen importovat) soubory popisující strukturu kurzu, parametry lekcí a podmínky průchodu. Jedná se o soubory *.au, *.crs,*.cmp,*.cst,*.des a *.pre.
4
existují různé úrovně podpory standardu AICC. Kvalitní LMS a obsah by měly vzájemně komunikovat nejen data o spuštění lekce jako je kdo spustil, čas spuštění, doba studia, dosažené skóre, bod pokračování, ale i interakce uživatele v lekci, tzn. hodnoty odpovědí na testovací otázky uvnitř lekce, doby pobytu na jednotlivých testovacích objektech uvnitř lekce apod.
5
u AICC lze získat certifikaci, že produkt (LMS, obsah) vyhovuje AICC standardu. Certifikační proces je poměrně nákladný a vzhledem k historické povaze standardu ho řada současných výrobců nemá. Chcete-li si ověřit, zda pořizovaný produkt vyhovuje standardu AICC, lze od AICC po podepsání smlouvy získat AICC/CMI TEST SUITE, což je instalovatelný program, který testy provede. AICC/CMI TEST SUITE je však dle smlouvy určen k pre-testům, než pošlete do AICC produkt k certifikaci. Jednodušší je proto si od výrobce vyžádat potvrzení, jakou úroveň normy podporuje včetně detailního popisu podporovaných parametrů a funkcí. V případě problému si pak lze nechat ověřit u nezávislých odborníků či vlastními vývojáři.

Gamifikace

V souvislosti s e-learningem se jedná o uplatňování herních principů v procesu vzdělávání. Patří sem například aplikování principů odměňování uživatelů po splnění určitých výukových cílů, např. získávání bodů a jejich následná směnitelnost za nějaké přínosy pro uživatele. Pomocí takovéhoto bodového systému lze navíc zajistit, aby se jednotliví studenti či celé týmy mohli porovnávat a soutěžit. Tyto principy lze dobře aplikovat v LMS, které podporují bodovací systémy. Jiným principem je aplikovat herní prvky přímo v e-lerningových kurzech, takže studium pak v něčem připomíná hru, čemuž se např. využívají simulovaní dialogy, simulace, volby postupu a obdobné výukové strategie. Opět lze propojit s bodováním, postupy do „vyšších úrovní“ a soutěžními principy.

Kurz

e-learningový kurz je vyučovaná látka převedená do elektronické podoby, doplněná o výukové strategie zvyšující míru pochopení a zapamatování. Takovémuto kurzu se také někdy říká elektronický kurz, on-line kurz, e-kurz, v naší akademické sféře se též často požívá termín „výuková opora“.

Kvalitní e-learningové kurzy měly sdílet následující charakteristiky:

1
umožňovat studentům procházet výuku dle sebe a svého tempa
2
jednoduše použitelné ovládání a navigace
3
přesně stanovené a měřitelné výukové cíle
4
poutavý a logicky strukturovaný výukový obsah
5
výukové strategie, které využívají praktické příklady, případové studie, simulace a grafickou reprezentaci
6
kombinování různých výukových strategií
7
možnosti procvičování s vhodnou zpětnou vazbou
8
vyhodnocování, která ověřují pokrok
9
možnosti zpětné vazby pro studenty

Forma kurzu se vždy volí na základě řady kritérií, jako jsou profily studentů (vzdělání, vztah k počítačům, prostředí, kde studují), typu vyučované látky (teorie, praktická činnost, pracovní postupy) či technologické možnosti (počítače, mobilní zařízení, připojení na Internet). Existuje řada forem od lineárních prezentací látky, přes interaktivní tutorialy, až po simulace reálných situací.

Kurz má být dobře použitelný pro aktuální potřebu studenta. To znamená, že kurz by měl být jednoduše „rozebíratelný“ na libovolně velké části, které buď může student samostatně vyhledávat a používat dle aktuální potřeby, nebo z nich lze naopak skládat kurzy s rozsahem upraveným dle individuální potřeby studenta.

Více o designu e-kurzů v dokumentu Výukové postupyPDF download

Prohlédněte si řadu ukázek takovýchto kurzůExternal link.

LMS

LMS – Learning Management System – v češtině v kontextu e-learning často překládané jen jako „Řídící systém“. Jedná se o software, jehož funkcí je distribuovat e-kurzy studentům, organizovat a řídit výuku a kompetence studentů. Konkrétní LMS dodávané různými výrobci se mohou velmi lišit v poskytované funkcionalitě, nalezneme zde vše od jednoduchých spouštěčů elektronických kurzů až po komplexní systémy zabezpečující nejen proces výuky, ale obecně řízení lidských zdrojů.

Od kvalitního LMS očekáváme:

1
řízení a evidenci všech typů výuky od elektronických asynchronních kurzů, přes virtuální učebny až po klasickou výuku v učebnách
2
centrální katalog všech vzdělávacích akcí (elektronické kurzy, virtuální třídy, učebny, externí výuka), registrační a schvalovací procesy, správu zdrojů a financí
3
modelování organizace, kompetencí a kvalifikací, evidování dosažených individuálních dovedností
4
zpřístupňování vzdělávacích akcí, sledování aktivit jednotlivých uživatelů od souhrnů po detaily, reportování všech typů výukových aktivit společně i jednotlivě
5
bohatou sadu synchronních a asynchronních komunikačních kanálu mezi studenty, lektory a manažery vzdělávání, prostředky pro spolupráci, zachytávání, výměnu a sdílení informací
6
automatizace vzdělávacího procesu, podporu certifikací, notifikací
7
podpora standardů e-learning
8
návaznost na systémy, či přímá integrace funkcionalit, pro performance management, talent management, odměňování

Mezi nejrozšířenější špičkové systémy světových výrobců splňující všechny výše popsané funkcionality patří např. SumTotal LearnExternal link od SumTotal Systems,či Saba LearningExternal link od Saba.

Mezi nejrozšířenější LMS v ČR a SR splňující všechny výše popsané body patří např. iTutor LMSExternal link od Kontis.

LCMS

Pod termínem LCMS - Learning Content Management System - jsou označovány systémy, které slouží k vývoji elektronických kurzů a současně řeší týmový proces vytváření a údržby obsahu, který zahrnuje didaktické zpracování, tvorbu, sdílení, distribuci a změny obsahu za spolupráce znalců obsahu, didaktických pracovníků, tvůrců médií a programátorů. Kvalitní LCMS by tedy měl zprostředkovávat:

1
všechny funkce pro kvalitní technickou tvorbu kurzů popsané u vývojových nástrojů
2
týmový proces tvorby a úprav obsahu
3
správu a znovu používání zdrojů obsahu, sdílení, verzování, zamykání obsahu a zdrojů
4
dekompozici a kompozici obsahu na učební jednotky libovolného rozsahu

Více informací o LCMS a jeho vztahu k LMS naleznete v dokumentu Vztah LMS a LCMSPDF download, konkrétní LCMS vývojové prostředí si můžete prohlédnout na iTutor PublisherExternal link.

MOOC

Massive Open Online Courses je nazývána situace, kdy poskytovatelé e-learningových kurzů nabídnou tyto kurzy širokému, neomezenému publiku. Většinou se jedná so stovky tisíc uživatelů a většinou jsou tyto kurzy zdarma, popřípadě se nějaké poplatky platí až za doprovodné služby, jako je např. získání certifikátu. S tímto přístupem se můžeme setkat u řady světově známých prestižních univerzit (Stanford, MIT, Berkeley, …), které takto umožňují komukoliv studovat části toho, co se na univerzitě vyučuje. Do MOOC projektů se zapojují i komerční světoví zaměstnavatelé (Google, AT&T,..), kteří tak s výhodou mohou zaškolit potenciální uchazeče o zaměstnání, ještě než nastoupí. V ČR je tento fenomén limitován malým trhem.

SCORM standard

Standard SCORM je v současnosti nejpoužívanějším standardem e-learning. Přináší významně nový pohled na strukturu obsahu oproti standardu AICC. Při pořizování LMS, autorského nástroje či e-learningového obsahu je vhodné vyžadovat tento standard a současně si ověřit, zda je skutečně podporován důsledně.

Pár stručných informací, které jsou užitečné z uživatelského hlediska:

1
veškeré podrobné informace o standardu naleznete na https://adlnet.gov/scormExternal link.
2
dle SCORM se obsah skládá z učebních objektů = SCO (Shareable Content Object). Učební objekt je jednotka libovolné velikosti, která obsahuje výukovou informaci. Učební objekt se může skládat z jiných učebních objektů. Učební objekt může být jedna věta, obrázek, animace, video, komplexní struktura sestávající z řady textů a multimediálních prvků, i celý kurz. Každý učební objekt se skládá z výukového obsahu a z popisných dat (meta-dat), která učební objekt blíže specifikují (účel objektu, poznámky, popis, autor, učební cíl atd.) a popisují jeho vnitřní strukturu (skladbu z jiných učebních objektů). Kurz neobsahuje navigaci mezi učebními objekty, z kterých se skládá, tu zprostředkovává SCORM kompatibilní LMS, který musí mít přehrávač SCORM kurzů zvaný SCORM RTE. „Rozebíratelnost“ obsahu na libovolně velké části, existence popisných dat každé této části v předepsané struktuře a separace obsahu a ovládání přináší uživatelům významné zlepšení v oblasti přizpůsobitelnosti, prohledávání, sdílení a znovu využívání obsahu.
3
pro vložení SCORM kurzu do LMS musí kurz obsahovat soubor imsmanifest.xml, který popisuje kurz včetně vnitřní struktury, LMS by měl být schopen tento soubor importovat.
4
„SCORM pohled“ na strukturu kurzu je výrazně odlišný než např. “AICC pohled“, a proto předělat již hotový AICC kurz na SCORM většinou znamená celý kurz redesignovat a významně technicky předělat. Řada výrobců kurzů i vývojových nástrojů si to usnadňuje tak, že označí celý kurz jako jeden učební objekt, který již není uvnitř dále dělen na učební objekty. To sice neodporuje standardu SCORM, který nic neříká o velikosti učebních objektů, ale odporuje to základní myšlence dělení obsahu na takové části, aby bylo možné uplatňovat výhody adaptability, prohledávání a sdílení. Takto vyrobené kurzy většinou nepracují z uživatelovo hlediska zcela korektně v prohlížeči LMS (SCORM RTE), protože funkcionality, které nabízí prohlížeč (navigace v kurzu, zobrazení obsahu, poznámky…) jsou duplicitně integrovány přímo v obsahu. U LMS se doporučuje zkontrolovat, že umožňuje importovat imsmanifest.xml, po importu zobrazí strukturu kurzu včetně všech SCO, zprostředkovává funkce pro prohledávání popisných dat SCO a pro skládání vlastních jednotek z naimportovaných SCO. Dále by měl mít LMS kvalitní prohlížeč SCORM obsahu (SCORM RTE) nabízející uživatelsky příjemnou navigaci mezi SCO, nadstavbové funkce jako záložky, poznámky atd.
5
chcete-li si ověřit, zda pořizovaný produkt (LMS, obsah, vývojový systém) vyhovuje standardu SCORM, lze si bezplatně stáhnout SCORM Conformance Test SuiteExternal link a provést si otestování vlastními silami.

Standardy SCORM ani AICC nezaručují, že obsah vyrobený v jednom vývojovém systému půjde upravovat v jiném vývojovém systému. Pokud kupujete kurz s ideou, že si ho budete dále modifikovat a rozvíjet, je třeba většinou vlastnit i vývojový systém, v kterém byl kurz vytvořen, a od dodavatele si vyžádat zdroje kurzu. Pokud se rozhodujete o pořízení vývojového systému pro vlastní tvorbu obsahu, je třeba volit zodpovědně, protože budoucí přechod na jiný vývojový systém může být z hlediska již vyvinutého obsahu „bolestivý“.

Výukové strategie

Výukové strategie používané v e-learningovém kurzu představují metody prezentace obsahu kurzu studentům a způsob uspořádání obsahu kurzu. Neexistuje žádná univerzální výuková strategie, která by byla vhodná pro všechny typy vykládané látky. Je třeba vždy volit z širokého spektra výukových strategií, mezi něž patří

  • příklady a názorné ukázky
  • vizuální prezentace obsahu, grafika, animace
  • audio prezentace obsahu
  • strategie poutání pozornosti jako postupné odkrývání, prozkoumávací grafika, kladení dotazů
  • pracovní a učební pomůcky
  • ukázkové dialogy
  • případové studie
  • simulované dialogy
  • variabilní průchod obsahem dle odpovědí uživatele na otázky
  • simulace

Více informací v dokumentu Výukové postupyPDF download

Autorské nástroje

V oblasti e-learning jde o nástroje, které slouží k tvorbě či sestavování e-learningových kurzů. Patří sem jednoduché „sestavovače“ kurzů z již hotových obrazovek, i profesionální nástroje umožňující animace, 3D modelování a kompletní návrh všech obrazovek kurzu a souvisejících prvků. Při tvorbě kvalitního kurzu se většinou používá kombinace více nástrojů. Multimedia se připravují ve specializovaných programech pro tvorbu a úpravu grafiky, animací, videa či zvuku a výsledný kurz se pak sestavuje ve autorském nástroji pro e-learning, který by měl:

1
plnohodnotně vytvářet jednotlivé obrazovky kurzu za použití formátovaného textu a grafiky
2
podporovat vkládání na obrazovky řady typů multimedií jako jsou obrázky, animace, videa, zvuky, či simulace, a programování jejich interakcí s okolím
3
podporovat výukové strategie e-learning
4
obsahovat bohatou sadu prvků pro testování, dotazy a zpětnou vazbu
5
obsahovat prostředky pro programování reakcí na uživatelovo aktivity, pohyb a změny vlastností objektů, vytváření simulací
6
vytvářet kurzy vyhovující standardům e-learning pro implementaci do LMS

Mezi známé a používané autorské nástroje patří ToolBook IIExternal link od SumTotal Systems, Articulate 360External link od Articulate, či iTutor PublisherExternal link od Kontis.

Nahoru