menu menu
langMenu

Vše o e-learning


 
Co je e-learning
 
Blended learning
 
Výhody e-learning
 
Nevýhody e-learning
 
Čemu se vyhnout
 
Příklady nasazení

Co je e-learning

e-learning je využívání informačních technologií (IT) ve výuce, vzdělávání, učení. Kdo má rád definice, řadu dalších si může přečíst ve Wikipedii. Původně se používal termín CBT - Computer Based Training. Písmenko „e-“ se do definice dostalo s příchodem internetu/intranetu, kam se většina výukových aplikací přesunula a začala fungovat v internetovém prohlížeči. Z té doby je i termín WBT - Web Based Training. Dnes se část elektronické výuky přesouvá i na zařízení mimo internet či intranet, ale termín e-learning zůstal a zahrnuje všechny tyto formy výuky.

S e-learningem se objevují další termíny, jako je např. m-learning či mobile learning, což je e-learning provozovaný na mobilních zařízeních, nebo b-learning, blended learning, což je kombinování e-learningu s jinými formami výuky, třeba výuky na učebně. Česky se blended learning nazývá kombinovaná výuka.

Informační technologie jsou ve výuce prostředkem, stejně jako například výuková tabule, projektor, či vycpaná sova. Jako u jiných prostředků, jejich správné použití v průběhu výuky přináší výhody, nesprávné naopak škodí.

Informační technologie jsou sofistikovanější prostředek než výše jmenovaná tabule. Jejich správné využití přináší kvantitativní i kvalitativní zlepšení výuky, mění výuku obdobně jako e-mail a sociální sítě výrazně změnili naši komunikaci. Podívejte se na případové studie, jak některým firmám použití IT ve vzdělávání umožnilo zvýšit svůj potenciál.


Použití IT ve vzdělávání:

1
Kurzy
Místo výuky na učebně, skript, knih, manuálů či dokumentů má student přístup k e-kurzům. To je vyučovaná látka převedená do elektronické podoby, doplněná o výukové strategie zvyšující míru pochopení a zapamatování např. použitím videí, zvuku, animací, simulací a interaktivních prvků. Součástí e-kurzu jsou prvky pro zpětnou vazbu, nejčastěji reprezentované testovacími otázkami. Tyto prvky indikují studentům, zda pochopili látku a zda se zlepšují. Přečtete si více o designu e-learningových kurzů a výukových strategiích v dokumentu výukové postupyPDF download. Při použití LMS zpětnovazební prvky v e-kurzech umožňují lektorům a manažerům sledovat postup a úroveň znalostí studentů/zaměstnanců. Podívejte se, jak mohou e-kurzy vypadat. Studium e-kurzů se nazývá „asynchronní studium“, student kurz studuje sám, svým tempem, bez okamžitého propojení s ostatními studenty či vyučujícím.
2
Řízení vzdělávání
Software pro řízení vzdělávání se nazývá řídící systém výuky (LMS) a do jeho působnosti spadá:
 • distribuce výuky, LMS zajišťuje, že se správné kurzy dostanou ke správným studentům, vytváří studentům studijní plány, notifikuje je o potřebě studia, informuje o změnách v kurzech apod.
 • měření, evidence a reportování výsledků vzdělávání. LMS díky standardům e-learning ukládá informace o spouštění e-kurzů, době studia, ukládá výstupy ze zpětnovazebních prvků kurzů a testů, řídí certifikaci, veškeré nasbírané informace analyzuje a reportuje.
 • řízení zdrojů pro výuku jako jsou učebny, projektory, počítače, vyučující a studenti
 • plánování a organizování výuky elektronické, učebnové i kombinované pomocí katalogů, registrací, registračních a schvalovacích procesů, organizačních workflow
 • pokročilejší LMS podporují i řízení kvalifikací, kompetencí, výkonu, či talentu. Podívejte se, s čím vším vám pokročilé LMSext link může pomoci a přečtete si o funkcích LMS a jeh nadstavbách pro vývoj kurů v dokumentu LMS/LCMSPDF download
3
Spolupráce
Vzdělávání je o spolupráci:
 • Pro asynchronní spolupráci lze využívat diskusní fóra, e-maily, osobní zprávy, sdílení příspěvků či sdružování ve skupinách se sdílenými materiály a příspěvky. Spolupracující strany nejsou propojeny v reálném čase, veškerá komunikace je ukládána a dá se znovu-používat.
 • Synchronně lze elektronicky spolupracovat pomocí chatu, audio/videokonferencí, či virtuálních učeben. Spolupracující strany jsou propojeny v reálném čase, nemusí být na stejném místě. Proběhlou komunikaci lze znovu-používat později.

To vše obvykle zajišťuje opět LMS, který pomůže i efektivně vyhledat experta a materiály potřebné pro spolupráci.

Blended learning

Pro dosažení výukových cílů se často používá kombinovaná výuka, tzv. blended learning. Jedná se o kombinování více výukových forem současně, jejichž vhodné namíchání vede k optimálnímu výsledku vzdělávání.

e-learning i klasické vzdělávání nabízí bohatou sadu různých forem asynchronní i synchronní výuky. Kombinování řady forem výuky však samo o sobě ještě nezajišťuje úspěch. Stejně jako nepromyšlené používání mnoha typů a velikostí fontů, barev a formátovacích stylů v dokumentu MS Word nepřispěje k srozumitelnosti textu, i v kombinované výuce nepromyšlená kombinace různých forem výuky způsobí spíše zmatek.

Abychom vhodně namixovali jednotlivé formy synchronní a asynchronní výuky do efektivního výukového celku, je třeba něco vědět o jejich kladech a záporech:
Synchronní výuka
 • vztahuje se k reálnému času, v kterém všichni účastníci přijímají předávané zkušenosti a mohou současně navzájem interagovat.
 • z klasického vzdělávání sem patří výuka v učebně či individuální konzultace
 • e- learning přináší video/audio konference, virtuální učebny či chaty.
 • umožňuje vyučujícím v reálném čase s využitím okamžité interakce se studenty vyučovat komplexní témata
 • lektor může improvizovat, jednoduše se výklad modifikuje
 • všichni tuto formu výuky dobře znají
 • e-learning navíc jednoduše propojí i studenty z různých lokalit
 • studenti i vyučující musí koordinovat své časové plány, klasická forma navíc vyžaduje koordinaci učeben, cestování, a s tím spojené náklady
 • obtížně se uchovává, standardizuje a opakuje
 • studenti nestudují svým tempem, nemohou individuálně zkoumat
Asynchronní výuka
 • studenti studují odděleně v různých časech, které si sami volí dle své potřeby
 • z klasického vzdělávání známe studium z učebnic, skript, či vypracovávání úkolů
 • e- learning přináší e-kurzy, diskusní fóra, zprávy, příspěvky, či e-maily
 • není závislá na časových rozvrzích studentů
 • studenti prochází vlastním tempem, volí si způsob průchodu, co zkoumají
 • dobře se standardizuje, vhodná pro certifikace
 • e-learningová forma se jednoduše distribuuje studentům
 • není ideální na výuku komplexních a složitých témat, nácvik dovedností
 • dražší a časově náročnější iniciální výroba
 • méně flexibilní a odolná vůči změnám
Přečtěte si více o blended learing, řízení znalostí a měření efektivity vzdělávání v dokumentu o trendech e-learningPDF download.

Výhody e-learning

1
vyšší efektivita
Studenti studují kdy chtějí, svým tempem, a když to potřebují. Látku prochází po menších celcích s využitím zvuku, obrazu, interaktivit či simulací, student se může k jakémukoliv školení či jeho části vrátit. To vše přináší vyšší míru zapamatování. Vzdělávání je integrováno do každodenního pracovního života zaměstnanců. Správa studentů v LMS (Learning Management System) výrazně zjednodušuje organizování výuky, měření výsledků či reportování.
2
personalizaci a individuální přístup
e-learningový obsah, který se skládá z malých učebních objektů, lze dobře skládat do celků na míru individuálních potřeb studentů. Díky informacím o znalostech studenta ze zpětnovazebních prvků kurzů může být personalizace výukového obsahu plně automatizována v LMS. Lektoři mohou část času, který dříve trávili výkladem na učebnách, věnovat individuálně jednotlivým studentům.
3
nižší náklady a úspora času
Po vyšších počátečních nákladech na výrobu či nákup e-kurzů a na implementaci řídícího systému jsou již náklady na provoz nízké. Lektoři jsou využíváni efektivně pro aktivní tvorbu obsahu a řízení výuky, ne pro opakování výkladu na učebnách. Pronájem školicích prostor a prostředků se výrazně snižuje, vyrobená školení se jednoduše aktualizují, rozšiřují a integrují se do nich nové poznatky získané při výuce. Doprava zaměstnanců se minimalizuje. Zaměstnanci mohou absolvovat školení ve vhodných okamžicích v průběhu pracovního procesu, takže z něj nejsou vyřazeni na celý den či dny.
4
rychlost
e-learning umožňuje studentům dostat školení ve chvíli, kdy to potřebují. Nemusí čekat na okamžik, kdy je k dispozici lektor, školicí prostory, a mají čas i ostatní kolegové určení k proškolení. Pokud se změní školená látka, dostává se tato změna ke všem studentům ihned po zapracování do e-kurzu, což bývají řádově hodiny až dny.
5
standardizace
Výuková látka se převedením na e-learningový kurz standardizuje. Všichni dostávají stejné, předem ověřené informace. Kvalita kurzu přestává být závislá na kvalitě přednášejícího lektora, a tudíž není v čase proměnlivá. e-learning pomocí testovacích prvků a řídících systémů efektivně měří znalosti studentů po i před absolvováním kurzu. Umožňuje objektivně nastavit požadované cíle, např. že student musí po absolvování kurzu správně zodpovědět 95 ze 100 dotazů o studované látce. Následně lze jednoduše změřit, u koho bylo cílů dosaženo.

Nevýhody e-learning

Má-li něco výhody, většinou to má i nevýhody. Řada nevýhod uváděných u e-learningu, jako je např. absence osobního kontaktu, nemožnost se ihned zeptat na nejasnosti, nevhodnost pro určitý typ vyučované látky, nejsou většinou nevýhodami e-learningu, ale nevýhodami vznikajícími, když je e-learning nevhodně aplikován. Jak je popsáno v blended learning, často je potřeba pro dosažení výukových cílů kombinovat různé formy výuky, zahrnující e-learningové i klasické postupy. To eliminuje uváděné nevýhody e-learningu se zachováním alespoň části jeho výhod. Když například zkombinujeme e-kurz s výukou na učebně, tak samozřejmě neodpadnou zcela náklady na cestování, učebny, či koordinace časových plánů, ale náklady budou nesjpíše mnohem nižší, protože studenti budou muset na učebnách strávit méně času, a koordinace časových plánů s pomocí LMS bude mnohem efektivnější. Blíže v následující sekci.
Jak tedy zjistíme, zda nám e-learning skutečně přinesl spíše výhody než nevýhody? Každá firma či instituce je unikátní, a co funguje v jedné firmě, nemusí fungovat ve druhé. Proto lepší než spoléhat na obecné informace či případové studie jiných firem, je vyhodnotit si investici do e-learningu individuálně a změřit skutečné přínosy pro svoji firmu. Jak to udělat dle široce akceptované metody měření efektivity školících programů vyvinuté Donaldem L. Kirkpatrickem si přečtěte v dokumentu e-learning - trendy, měření efektivity, ROI, případové studiePDF download

Čemu se vyhnout

Čemu se vyhnout, aby e-learning přinášel jen výhody, aneb časté chyby, které vedou k neúspěšnému nasazení e-learningu, a bývají nesprávně označovány jako nevýhody e-learning
1
nedostatek času a klidu na studium
Jako výhoda e-learningu se uvádí, že zaměstnanec může studovat ve své pracovní době, není kvůli školení na celý den či dny vyřazen ze své pracovní činnosti. To však nesmí znamenat, že zavedením e-learningu se ve firmě zruší učebnové školení, aniž se zaměstnancům dá přiměřený čas z jejich pracovní doby na e-learningové studium. e-learning potřebný čas na studium nezkracuje, jen umožní tento čas efektivněji využít, studovat po menších částech, a kombinovat to s plněním pracovních povinností. Stejně tak je potřeba zařídit, aby po dobu studia nebyl zaměstnanec rušen. Tzn. je třeba nadefinovat firemní pravidla, dle kterých mohou jiní poznat, že kolega studuje, a v tuto dobu ho neruší, ač např. sedí na svém místě v kanceláři.
2
nekvalitní materiály
e-learningové studium klade vyšší nároky na samostatnost studenta. Je proto nutné toto studium podpořit skutečně kvalitními e-learningovými kurzy, které využívají výukové strategie odpovídající charakteru vykládané látky. Často vznikají e-learningové kurzy tak, že se k vyučovanému textu připojí nějaké obrázky či pár animací, a to se vydává za e-kurz. Pro výklad právních norem to samozřejmě stračí, zde naopak nadbytečná grafika nemá didaktický význam a ruší, je pouze nutné kurz doplnit o testové otázky pro ověření, zda studenti text chápou. Čím složitější vyučovaná látka, tím víc se musí aplikovat adekvátní výukové strategie od jednodušších jako jsou postupné odkrývání, prozkoumávací grafika, postupně ke složitějším jako je audio a video složka, animace a simulace. Přečtěte si více v dokumentu BlendingApproachesPDF download a podívejte se na ukázky e-kurzůext link
3
malá zpětná vazba a spolupráce
I u látky vhodné na čistý e-learning, tzn. jednoduchý obsah jako např. zákonné školení, je potřeba kurz doplnit zpětnou vazbou, která nejen lektorům umožňuje měřit výsledky, ale i studenti z ní rozpoznají, zda látce rozumí a dosahují požadovaného pokroku a požadovaných cílů. Zde stačí zpětná vazba pomocí testovacích otázek. Čím složitější látka, tím více je potřeba používat blended learning a všech zde na webu popsaných nástrojů pro asynchronní a synchronní spolupráci. Nesmíme zapomínat, že potřeba setkávání se s kolegy nemůže být zcela nahrazena elektronickými nástroji, ty nám mají jen pomoci komunikovat a spolupracovat efektivněji.
4
slabá motivace
Dospělí studenti se vždy budou vzdělávat jen tehdy, když přímo pociťují, že školení jim přináší výsledky, že jim umožňuje lépe zvládat svoji práci, dosahovat svých stanovených cílů apod. Slabá motivace u školení tedy není problémem e-learningu, ale nastavení vzdělávání jako takového. E-learning zde může významně pomoci s nástroji pro týmovou soutěživost, gamifikací apod.
5
podvádění u studia
To souvisí s předchozím bodem, pokud budou studenti dostatečně motivováni, nemají důvod podvádět, tzn. že např. studium a testy za někoho udělá kolega. Nicméně i pro formální kontrolu podvodů při studiu přináší e-learning řadu nástrojů jako jsou variabilní průběžné testy, distribuce testů v čase a prostoru minimalizující možnost podvádění, časové limity zamezující vyhledávání odpovědí v jiných zdrojích, dozorované testy apod.

Příklady nasazení

AVG
využití hostované verze LMS iTutor pro testování své celosvětové sítě technické podpory.
PDF download
CPOJ
iTutor pro všechny zaměstnance, obchodní zástupce a vybrané smluvní partnery, integrace se SAP R/3, rozsáhlé zakázkové úpravy.
PDF download
CPOST
implementace LMS iTutor pro vzdělávání a řízení kvalifikací pro cca 60 000 zaměstnanců
PDF download
CD
iTutor pro 25 000 zaměstnanců, implementace do prostředí zákazníka a zákaznické úpravy
PDF download
CEZ
všechny dceřiné společnosti využívají LMS iTutor nejen pro e-learningové vzdělávání, ale i pro registrační a schvalovací procesy na klasické učebnové tréninky. Integrace řešení s personálnímy systémy SAP HR a Elanor
PDF download
Continental
LMS iTutor je integrován přímo do výrobního procesu a přináší tak podrobný přehled o plnění přísných kvalifikačních požadavků zaměstnanců a jejich přístup k výrobním linkám je plně automatizován
PDF download
contitech
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
CSOB
využívá LMS iTutor pro vzdělávání a řízení kompetencí zaměstnanců
PDF download
Datart
in-house varianta LMS iTutor pro všechny zaměstnance v ČR a SR
PDF download
eBanka
využití LMS a LCMS iTutor implementovaného se systémem Odysea všemi zaměstnanci pro vzdělávání i tvorbu obsahu
PDF download
Generali
platforma iTutor poskytuje přehled nejen o standardním vzdělávání, ale také o zvláštním finančním vzdělávání všech predajců
PDF download
Grupo Antolin
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
IGW
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
Jan Becher
využití iTutor pro elearning, evidenci prezenční výuky, hodnocení cílů, kompetencí a správu hodnotících akcí 360° zpětné vazby
PDF download
Komerční banka
LMS iTutor v hostované verzi implementovaný s HR systémem zákazníka, vývoj kurzů.
PDF download
ks kolbenschmidt
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
Linet
využití hostované verze LMS iTutor pro školení své partnerské sítě např. v Německu, Francii, Španělsku či Itálii
PDF download
McDonalds
nasazení iTutor pro všechny zaměstnance a personál na všech restauracích, implementace s personálním systémem, zprovoznění pro off-line provoz restaurací
PDF download
Mitsubishi
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
o2
nasazení LMS iTutor s rozsáhlými zakázkovými úpravami pro všechny zaměstnance, integrace se SAP R/3
PDF download
orange
nasazení LMS iTutor pro všechny zaměstnance, integrace se HR systémy, podpora osobních tréninků
PDF download
Raiffeisen Bank
implementace iTutor s HR systémem využívaná pro elektronickou výuku i organizování klasického vzdělávání.
PDF download
RLP
použití iTutor pro komplexní vzdělávání zaměstnanců tohoto státního podniku, zabezpečujícího letecký provoz ve vzdušném prostoru i na letištích České republiky
PDF download
Slovnaft
použití paltformy iTutor včetně integrace na SAP a čtečky zaměstnaneckých karet pro efektivní přihlašování na prezenční kurzy a evidenci docházky
PDF download
T-Mobile
LMS iTutor pro všechny zaměstnance, integrace s HR systémy a rozsáhlé zákaznické úpravy
PDF download
Vodafone
využití LMS iTutor pro všechny zaměstnance, implementace s personálním systémem, zákaznické úpravy
PDF download
Vitesco
S jakými běžnými problémy při vzdělávání zaměstnanců se potýkají firmy z automotive/výrobního průmyslu a jak jim je LMS iTutor pomáhá zvládnout?
PDF download
vwfs
použití LMS iTutor pro všechny zaměstnance i externí prodejce, kterým efektivně sestavuje tréninkové plány
PDF download
Nahoru